Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - RadioRewers.pl

 RadioRewers.pl RadioRewers.pl rap graffiti breakdance video RadioRewers.plRadioRewers.pl, RadioRewerspl.hip-hop.pl
RadioRewers.pl to istniejĪca od poczĪtku 2006 roku, internetowa rozg≥o∂nia radiowa. ZnajdujĪ siÍ w niej 4 kana≥y muzyczne - w tym popularny kana≥ 'True Beats', w ktůrym us≥yszymy najlepszy underground i klasykÍ amerykaŮskiego rapu, oraz kana≥ 'Polsk...
RadioRewers.pl - Wywiad z DJ Cube'em rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)

Wywiad z jednym z najlepszych £ůdzkich DJ'ůw: DJ Cube, w ktůrym opowie miedzy innymi o swoim podej∂ciu do hip-hopu, nowych pomys≥ach i przedsiÍwziÍciach.

Dj Cube, pochodzi ze ∂růdmie∂cia ≥odzi lecz wychowa≥ siÍ na ba≥utach, swojĪ przygodÍ z miksowaniem rozpoczĪ≥ juz w 1995 roku na dwůch gramofonach firmy Unitra. Od roku 2000 Cube zagra≥ oko≥o 700 imprez i koncertůw w polsce i zagranicĪ, nagra≥ 6 mixtapůw i wziĪ≥ udzia≥ w wielu produkcjach, min: Zeus, Familia HP, ObůzTA, Dreadsquad, OSTR, NTK. Pierwsze imprezy nakrÍca≥ w kultowym miejscu na hip hopowej mapie ≥odzi klubie "Strefa" [...].

(ľrůd≥o: www.djcube.pl)


 • 1.wywiad z DJ Cube'em cz.1 (04:29)
 • 2.wywiad z DJ Cube'em cz.2 (04:45)
 • 3.wywiad z DJ Cube'em cz.3 (04:50)
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Kasta Squadem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)
Zapraszam do wys≥uchania nietuzinkowego wywiadu z reprezentantami Kasta Squadu: Guralem i Waldemarem Kasta. Waldek wraz z DJ'em Kut-O to za≥oŅyciel sk≥adu, w ktůrego szeregach wyda≥ 2 albumy. Gural (znany takŅe jako DonGURALesko) do≥Īczy≥ do ekipy po wydaniu pierwszej p≥yty. Po 2003 roku sk≥ad nie wyda≥ ani jednej wspůlnej p≥yty jednakŅe cz≥onkowie (a zw≥aszcza Gural) ca≥kiem nieľle radzili sobie solo lub w innych kolaboracjach.

Wywiad by≥ nagrany jeszcze przed premierĪ "Totemu Le∂nych Ludzi", wiÍc moŅna powiedzie, Ņe jest "archiwalny" ale uwaŅam, Ņe warto go pos≥uchaś. Klimat podczas nagrywania by≥ bardzo wyluzowany i napakowany dobrym humorem.
 • 1.kasta squad cz1 (04:10)
 • 2.kasta squad cz2 (05:21)
 • 3.kasta squad cz3 (03:06)
 • 4.kasta squad cz4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Zeusem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)

Zapraszam do wys≥uchania wywiadu z £ůdzkim raperem i producentem Zeusem. Us≥yszycie w nim o genezie kilku kawa≥kůw, zabawnych sytuacji z podrůŅy, poglĪdu na PolskĪ scenÍ i inne ciekawe rzeczy.

Zeus, (w≥a∂c. Kamil Rutkowski, ur. 18 grudnia 1983 w £odzi) to raper i producent z £odzi dzia≥ajĪcy od 1998 roku. Razem z Joteste tworzy grupÍ Pierwszy Milion. Od maja 2008 Zeus, wraz z Wallesem (U∂pione Miasto) prowadzi cotygodniowĪ audycjÍ w internetowym RadioStudyo. W czerwcu 2008 Zeus zwyciÍŅy≥ w ogůlnopolskim konkursie na Demo roku organizowanym przez magazyn WuDoo [...].

(ľrůd≥o: www.myspace.com/zeus94bpm)

 • 1.wywiad z Zeusem cz.1 (04:56)
 • 2.wywiad z Zeusem cz.2 (04:56)
 • 3.wywiad z Zeusem cz.3 (05:13)
 • 4.wywiad z Zeusem cz.4 (02:10)
 • 5.wywiad z Zeusem cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Pezetem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)
ZachÍcam do wys≥uchania wywiadu z Pezetem, ktůry na legalnej scenie rap od 1999 roku w sumie wyda≥ 8 p≥yt (4 z Onarem jako P≥omieŮ 81, 4 solo ze wspů≥pracy z Noonem, Szogunem i innymi). Jego kaŅdy solowy materia≥ růŅni siÍ od siebie przez co zyskuje coraz szersze rzesze fanůw ale i nowych przeciwnikůw. Zagra≥ setki koncertůw miÍdzy innymi na HipHopKempie (najwiÍkszym festiwalu hip-hopowym w tej czÍ∂ci europy). Wspů≥pracowa≥ z ca≥Ī masĪ artystůw Polskich i zagranicznych. Obecnie koŮczy pracÍ nad wspůlnĪ p≥ytĪ z Ma≥olatem oraz planuje inne projekty. O tym i o innych ciekawych rzeczach us≥yszycie podczas wywiadu.
 • 1.wywiad z Pezetem cz.1 (04:15)
 • 2.wywiad z Pezetem cz.2 (05:04)
 • 3.wywiad z Pezetem cz.3 (04:15)
 • 4.wywiad z Pezetem cz.4 (02:19)
 • 5.wywiad z Pezetem cz.5
 
RadioRewers.pl - wywiad z Miuoshem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)
Zapraszam do przes≥uchania wywiadu z MIUOSHem. Reprezentantem ∂lĪskiej sceny, ktůry na kĪcie ma juŅ 4 p≥yty w tym 2 solowe. Najnowszy jego materia≥ "Pogrzeb" jest dobrze przyjmowany przez s≥uchaczy i pokazuje niezwyk≥y kunszt artysty. Jego projekty zawsze růŅni≥y siÍ od siebie czego růwnieŅ dowodem jest ten album.† Miuosh jest růwnieŅ za≥oŅycielem wytwůrni Fandango Records, ktůre jest kopalniĪ ∂wieŅych talentůw.

O tych sprawach jak o filmie, ostatnich wydarzeniach na scenie, wspů≥pracach i innych ciekawych rzeczach dowiecie siÍ po rozmowie z Ipkisem.
 • 1.Wywiad z Miuoshem cz.1 (02:05)
 • 2.Wywiad z Miuoshem cz.2 (02:19)
 • 3.Wywiad z Miuoshem cz.3 (01:35)
 • 4.Wywiad z Miuoshem cz.4
 • 5.Wywiad z Miuoshem cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Jahbestin'em rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)
Jahbestin powsta≥ w 2000 roku, styl muzyczny grupy to mieszanka rapu, reggae, ragga i funku.
2001 - 2003 r. Jahbestin zagra≥ ponad 100 koncertůw wspů≥tworzĪc NowosĪdeckĪ scenÍ reggae - hiphop'owĪ. Potem zespů≥ przenosi siÍ do Wielkiej Brytanii gdzie organizuje i gra koncerty g≥ůwnie dla tamtejszej Polonii. Pobyt na wyspach owocuje takŅe nagraniem wiÍkszo∂ci utworůw na Jahbestin Mixtapes, w nagraniach wziÍli udzia≥ go∂cie z Francji - Koi, Black Soul Brothers,Kass, z Jamajki - Glama Wayne, z Anglii - Mc Alex oraz Skawa i DJ FEEL-X z Polski. W 2007 ukazuje siÍ Jahbesin Mixtape Vol I. A Grupa ma na koncie koncerty miÍdzy innymi z takimi artystami jak: AbradAb, Joka, DJ FEEL-X, Dj Bart, Bas Tajpan, Jamal, Firma, Numer Raz, Marika, GrubSon, Junior Stress, Sponta, Jarozz, Įusto, PÍku, Fantango Gang.

Pos≥uchajcie co ch≥opaki mieli do powiedzenia dla Radia REWERS, na temat nowego mixtapu, szeroko idĪcych planach i wielu innych ciekawych rzeczach.
Rozmawia≥ Ipkis.
 • 1.Wywiad z JAHBESTIN cz.1 (01:03)
 • 2.Wywiad z JAHBESTIN cz.2 (01:03)
 • 3.Wywiad z JAHBESTIN cz.3 (00:49)
 • 4.Wywiad z JAHBESTIN cz.4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z FamiliĪ HP rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 1.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, Radio Rewers, Wywiad)
Zapraszam do wys≥uchania kolejnego wywiadu przeprowadzonego przez
Ipkisa. Tym razem "pod mikrofon" wszed≥ ≥ůdzki sk≥ad FAMILIA HP.

Familia to jedna z najd≥uŅej dzia≥ajĪcych oficjalnie ekip na polskiej scenie hip hopowej. utworzona w £odzi w 1994 roku, najpierw pod nazwĪ Y.A.S.† (2 demůwki), nastÍpnie Hocoos Pocoos (demůwki, sk≥adanki, etc.) a od 1999 roku pod szyldem FAMILIA H.P. wyda≥a 3 pe≥nometraŅowe albumy oraz wiele numerůw na sk≥adankach, epkach i singlach. ludzie zwiĪzani z FAMILI° H.P. stworzyli ≥ůdzkĪ scenÍ hip hopowĪ, a takŅe przez wiele lat organizowali wiÍkszo∂ś imprez i koncertůw w £odzi.
 • 1.Wywiad z FamiliĪ HP cz.1 (01:15)
 • 2.Wywiad z FamiliĪ HP cz.2 (01:22)
 • 3.Wywiad z FamiliĪ HP cz.5 (00:55)
 • 4.Wywiad z FamiliĪ HP cz.4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Waldemarem KastĪ rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.57 (7)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z powracajĪcĪ legendĪ Wroc≥awskiej sceny: Waldemarem KASTA.

Waldemar jest cz≥onkiem, miÍdzy innymi ekipy Kasta Squad, w szeregach, ktůrej nagra≥ dwie p≥yty. Jest on růwnieŅ dyrektorem artystycznym KSW. Mimo, iŅ od jego ostatniej p≥yty minÍ≥o 6 lat wciĪŅ udziela≥ siÍ muzycznie. Gra≥ koncerty u boku takich osůb jak: DonGURALesko, 3W, AFURA, DJ.HONDA, JERU THE DAMAJA, BAHAMADIA, WU TANG CLAN i wielu innych. Ca≥kiem niedawno wysz≥a jego pierwsza solowa p≥yt zatytu≥owana "13".

Ipkis z wywiadu dowiedzia≥ siÍ:
-dlaczego nie "Prawda Naga"
- czym dla niego jest KSW/MMA
- co z KASTA Squadem?
- i inne ciekawe rzeczy.
 • 1.Wywiad z W. KastĪ cz.1 (01:48)
 • 2.Wywiad z W. KastĪ cz.2 (01:45)
 • 3.Wywiad z W. KastĪ cz.3 (01:51)
 • 4.Wywiad z W. KastĪ cz.4
 • 5.Wywiad z W. KastĪ cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z DonGURALesko rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.67 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Nielegal)
Wywiad z DonGURALesko reprezentantem poznaŮskiej sceny rap. Na swoim koncie ma wiele ∂wietnych albumůw i niezapomnianych kawa≥kůw. Znany z technicznego rapu i nieprzeciÍtnych tytu≥ůw swoich albumůw, koŮczĪc trasÍ mixtape'u "Inwazji porywaczy cia≥", a tuŅ przed premierĪ nowego solowego krĪŅka rozmawia≥ z nim Ipkis.

Podczas wywiadu Ipkis dowiedzia≥ siÍ:
-kilka szczegů≥ůw na temat trasy DGE po USA
-kilka ciekawostek z Ņycia codziennego
-"co siÍ dzieje" z nowĪ p≥ytĪ
-i wiele innych ciekawych rzeczy
 • 1.Wywiad z Guralem cz.1 (01:39)
 • 2.Wywiad z Guralem cz.2 (02:09)
 • 3.Wywiad z Guralem cz.3 (01:25)
 
RadioRewers.pl - Wywiad z MolestĪ Ewenement rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z legendarnym sk≥adem Molesta Ewenement, ktůry w swojej karierze wyda≥a 5 pe≥nometraŅowych p≥yt (nie liczĪc pobocznych projektůw), zdobywa≥a wiele prestiŅowych nagrůd i dawa≥a natchnienie kolejnym pokoleniom m≥odych fanůw rapu.
Podczas wywiadu udziela≥ siÍ růwnieŅ Eldo. A rozmawiali z

Ipkisem na temat:
-Ery "mp3"
-Filmach
-I o wielu innych rzeczach

Wywiad w do∂ś luľnej tonacji, wiec tym bardziej polecam.
 • 1.Wywiad z MolestĪ cz.1 (01:37)
 • 2.Wywiad z MolestĪ cz.2 (01:33)
 • 3.Wywiad z MolestĪ cz.3 (00:51)
 • 4.Wywiad z MolestĪ cz.4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z grubSonem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z GruSonem.

Artysta reprezentujĪcy reggae, dancehall i oczywi∂cie hip-hop, wspů≥pracowa≥ z wieloma czo≥owymi raperami, takimi jak: AbraDab, Gural, Rahim i wielu innych. W tym roku wyda≥ pierwszĪ debiutanckĪ p≥ytÍ pt. "O.R.S.", ktůra od razu zyska≥a sobie mnůstwo przychylnych opinii.

Ipkis podczas wywiadu dowiedzia≥ siÍ o Grubsonie:

- Jakie by≥y jego poczĪtki
- Co robi≥ na HHK 2009
- Czym planuje zaskoczyś s≥uchaczy
- i wiele innych ciekawych rzeczy

Podczas wywiadu us≥yszycie fragmenty koncertu GrubSona z Krakowa oraz "popisy wokalno-beatboxowe" z za kulis!
 • 1.GrubSon cz.1 (01:51)
 • 2.GrubSon cz.2 (02:11)
 • 3.GrubSon cz.3 (01:03)
 • 4.GrubSon cz.4
 • 5.GrubSon cz.5
 • 6.GrubSon i Trzoda (00:58)
 
RadioRewers.pl - Wywiad z O.S.T.R.em rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.40 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
O.S.T.R., w≥a∂ciwie Adam Ostrowski producent muzyczny, kompozytor, skrzypek i raper. Ostrowski wystÍpuje od 1993 roku. Wspů≥za≥oŅyciel grupy muzycznej BDC, przekszta≥conej w latach půľniejszych w grupÍ LWC. Muzyk wspů≥pracowa≥ m.in. z takimi wykonawcami jak: Micha≥ Urbaniak, Tede, Deszczu Strugi, Vienio i Pele, Fu, PeZet, Sistars, Byanca, Wojtek F, Craig G oraz Emade z ktůrym w 2005 roku pod nazwĪ POE wyda≥ album Szum rodzi ha≥as. W swej twůrczo∂ci porusza takie zagadnienia jak polityka, korupcja oraz problemy spo≥eczne. W 2006 roku wystĪpi≥ w epizodycznej roli w filmie Z odzysku w reŅyserii S≥awomira Fabickiego. Na swoim kĪcie ma 10 p≥yt i wciĪŅ siÍ rozwija.

Ipkis przeprowadzi≥ z nim wywiad, w ktůrym dowiecie siÍ:
- w jaki sposůb robi bity
- jak podchodzi do producentůw samplujĪcych z mp3
- jak wyglĪda jego Ņycie w rodzinie
- i wiele innych ciekawych rzeczy.
Podczas wywiadu us≥yszycie fragment koncertu jak i relacje ludzi z owej imprezy.
 • 1.wywiad z O.S.T.R.em cz.1 (01:54)
 • 2.wywiad z O.S.T.R.em cz.2 (01:30)
 • 3.wywiad z O.S.T.R.em cz.3 (00:57)
 • 4.wywiad z O.S.T.R.em cz.4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Tetrisem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z Tetrisem, ktůry po wielu latach dzia≥alno∂ci podziemnej w koŮcu wydaje swojĪ debiutanckĪ p≥ytÍ "Dwuznacznie". Tetris jest jednym z nielicznych raperůw, ktůrzy przed oficjalnym debiutem sĪ znani praktycznie przez wszystkich hip-hopowcůw w kraju. Zagra≥ niezliczona liczbÍ koncertůw i zosta≥ wielokrotnie uznany za najlepszego freestylowca w Polsce. Mimo, iŅ wygrywa≥ wiele freestylowych walk, a w innych by≥ sÍdziĪ chce zniszczyś stereotyp "Tetrisa Freestylowca", o tym i o innych sprawach rozmawia≥ z Ipkisem na HipHopKempie 2009, miÍdzy innymi:
- dlaczego nagranie p≥yty tak siÍ wyd≥uŅy≥o?,
- co siÍ dzieje z "wieszocochodzi"?,
- plany promocyjne i koncertowe.

Zapraszam do s≥uchania
 • 1.Wywiad z Tetrisem cz.1 (01:13)
 • 2.Wywiad z Tetrisem cz.2 (01:12)
 • 3.Wywiad z Tetrisem cz.3 (01:30)
 • 4.Wywiad z Tetrisem cz.4 (01:00)
 • 5.Wywiad z Tetrisem cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Pihem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.18 (11)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Zapraszam do wys≥uchania wywiadu z PIHem, reprezentantem Bia≥ostockiej sceny. PIH to jak wiadomo czo≥owy raper w Polskim pů≥∂wiatku hip-hopowym, nagra≥ 8 p≥yt w tym 5 solowych. Ostatnia "Kwiaty z≥a" otrzyma≥a status z≥otej. Nie sposůb wymieniś wszystkich muzykůw z ktůrymi wspů≥pracowa≥ ani koncertůw jakie zagra≥. Wystarczy wspomnieś, Ņe wystĪpi≥ na HipHopKempie 2009, gdzie rozmawia≥ z nim Ipkis. (w trakcie wywiadu us≥yszycie fragmenty tego koncertu)

Podczas wywiadu pos≥uchacie o:
- wspomnieniach z lat RRX'u
- dlaczego PIH chcia≥ koŮczyś karierÍ
- czym zaskoczy nas nowa p≥yta PIHa
- i wiele innych ciekawych rzeczy
 • 1.Wywiad z Pihem cz.1 (01:15)
 • 2.Wywiad z Pihem cz.2 (01:34)
 • 3.Wywiad z Pihem cz.3 (00:55)
 
RadioRewers.pl - Fabu≥a wywiad rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.88 (8)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Fabu≥a to sk≥ad, ktůry mia≥ najmocniejszy debiut w roku 2009. Ch≥opaki w swojej karierze wydali jak na razie jednĪ legalna p≥ytÍ "Dzie≥o Sztuki" ale za to zagrali juŅ mnůstwo koncertůw, miÍdzy innymi na Hip-Hop Kemp 2009! Brali růwnieŅ udzia≥ w takich legalnych produkcjach jak: sk≥adanka "PRZEDSTAWIENIE", PWRD "PRAWDA LEĮY PO ¶RODKU", DJ Kadet "Instynkt", Pih "Czarny Kruk singiel".

Z wywiadu Ipkis dowiedzia≥ siÍ miÍdzy innymi:
- w jaki sposůb osiĪgnÍli taki sukces
- co zmieni≥o siÍ u ch≥opakůw od czasu nielegalu
- kim tak naprawdÍ jest dla nich PIH
- i wiele innych ciekawych rzeczy
 • 1.Fabu≥a wywiad cz.1 (01:23)
 • 2.Fabu≥a wywiad cz.2 (01:19)
 • 3.Fabu≥a wywiad cz.3 (00:56)
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Warszafskim Deszczem (WFD) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.90 (10)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z Warszafskim Deszczem (WFD), legendarnym sk≥adem, ktůry w Polskim rapie dzia≥a≥ od samego poczĪtku jego istnienia. Po debiutanckim albumie drogi Tedego i Numera rozesz≥y siÍ (nie můwiĪc o JMI) lecz Ņaden z nich nie odszed≥ od muzyki.† Mimo, Ņe wielu w to nie wierzy≥o wrůcili po 10 latach z "pe≥nometraŅowym" albumem "Powrůcifszy". Od tego czasu zagrali mnůstwo koncertůw miÍdzy innymi† na Hip-Hop Kempie 2009 i tam rozmawiali z Ipkisem.

Ipkis dowiedzia≥ siÍ:
- jak czuja siÍ po "powrocie"
- co siÍ dzieje z drugĪ solůwkĪ Numera
- co WFD sadzi o nieporozumieniu z HG
- i wiele innych ciekawych rzeczy
 • 1.Wywiad z WFD cz.1 (01:15)
 • 2.Wywiad z WFD cz.2 (01:41)
 • 3.Wywiad z WFD cz.3 (00:18)
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Wysokim Lotem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z krakowskim sk≥adem Wysoki Lot, ktůry niedawno wyda≥ swojĪ
debiutanckĪ p≥ytÍ "Wysoki Lot 3". W swojej muzycznej karierze wspů≥pracowali miÍdzy innymi z Dj 600V, Wacem, FirmĪ, Intoksynatorem i wieloma innymi. Ch≥opaki zagrali mnůstwo koncertůw† w ca≥ej Polsce i sĪ znani ze ∂wietnych freestylji. SĪ růwnieŅ czÍ∂ciĪ ekipy GramyFair, ktůra organizuje w mie∂cie Krakůw růŅnorakie imprezy.

Z wywiadu Ipkis dowiedzia≥ siÍ miÍdzy innymi:
-jaki GramyFair ma plan promocji
-jaka bÍdzie kolejna p≥yta
-i wiele innych ciekawych rzeczy
 • 1.Wywiad z Wysokim Lotem cz.1 (01:30)
 • 2.Wywiad z Wysokim Lotem cz.2 (01:25)
 • 3.Wywiad z Wysokim Lotem cz.3 (01:12)
 • 4.Wywiad z Wysokim Lotem cz.4
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Donatanem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.50 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
 • 1.Wywiad z Donatanem cz.1 (01:26)
 • 2.Wywiad z Donatanem cz.2 (01:44)
 • 3.Wywiad z Donatanem cz.3 (01:18)
 • 4.Wywiad z Donatanem cz.4 (00:29)
 • 5.Wywiad z Donatanem cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z PejĪ rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.00 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Zapraszamy Was do przes≥uchania wywiadu, z ŅywĪ legendĪ Polskiego Hip-Hopu: z PejĪ.

Podczas rozmowy z PejĪ, Ipkis dowiedezia≥ sie m.in.:
- jak siÍ czuje ma≥olat grajĪcy obok Ice-T,
- co zrobiś, Ņeby oczy∂ciś Polski Hip Hop,
- co powinni∂cie przeczytaś,
- i wiele innych ciekawych rzeczy.
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Hemp Gru i DJ Steez'em rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 5.40 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Kolejna ods≥ona Po≥amanego Bitu juŅ w poniedzia≥ek. A w niej wywiad z jednym z najbardziej zas≥uŅonych sk≥adůw dla Polskiego Hip Hopu czyli z Hemp Gru oraz z DJ Steez'em.

Z wywiadu dowiecie siÍ miÍdzy innymi:
- czym zaskoczy nas Dill Gang,
- o przygodzie HG z filmem,
- jak ch≥opaki planujĪ promowaś m≥ode talenty,
- i wiele innych ciekawych rzeczy..

Dodatkowo us≥yszycie krůtkĪ relacje z koncertu Hemp Gru w Krakowie.
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Fokusem rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.17 (6)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Z wywiadu dowiecie siÍ miÍdzy innymi:

- jak Fokus czuje siÍ jako wydawca,
- dlaczego arty∂ci zdobywajĪ z≥ote p≥yty,
- czym zaskoczy nas Gopside,
- i wiele innych ciekawych rzeczy.

Dodatkowo us≥yszycie relacje z koncertu Fokusa jaki odby≥ siÍ pod koniec maja w Krakowie.
 
RadioRewers.pl - Wywiad z L.U.C rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
 • 1.wywiad z L.U.C. - cz.1 (05:04)
 • 2.wywiad z L.U.C. - cz.2 (08:27)
 • 3.wywiad z L.U.C. - cz.3 (05:45)
 • 4.wywiad z L.U.C. - cz.4 (01:20)
 • 5.wywiad z L.U.C. - cz.5
 
RadioRewers.pl - Wywiad z Intoksynatorem 2009 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 7.50 (8)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, Radio Rewers, Wywiad)
Wywiad z jednym z najstarszych, a zarazem najlepszych sk≥adów z Krakowa, a mianowicie z INTOKSYNATOREM.

Z wywiadu dowiecie siÍ:
-jaka bÍdzie nadchodzĪca p≥yta INS,
-co dzieje siÍ w krakowskim pó≥∂wiatku hip-hopowym,
-czym chcĪ nas zaskoczyś ch≥opaki z Gruntu
- i wiele innych ciekawych rzeczy.

Dodatkowo podczas wywiadu us≥yszycie fragmenty najnowszych, premierowych kawa≥ków z nadchodzĪcej p≥yty.

Wywiad poprowadzi≥ Ipkis [Po≥amany Bit, poniedzia≥ki godz 20:30 – Polski rap (www.rediorewers.pl / www.ipkis.prv.pl)].

MoŅliwo∂ci wywiadowcze gwarantuje firma „69”.
 • 1.wywiad-INS-cz.1 (07:22)
 • 2.wywiad-INS-cz.2 (06:01)
 • 3.wywiad-INS-cz.3 (07:59)
 • 4.wywiad-INS-cz.4 (07:54)
 • 5.wywiad-INS-cz.5 (05:53)