Aby zapewniś prawid≥owe dzia≥anie strony oraz Ņeby hajs siÍ zgadza≥ uŅywamy ciasteczek.
Szczegů≥owe informacje
button_zwin_rozwin

hip-hop.pl »

wizytůwka - S LABEL

Szymon Dajewski S LABEL rap graffiti breakdance video
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2014, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Panie i Panowie, przed Wami osobisty kawa≥ek zaprzyjaľnionego, ukraiŮskiego rapera - OSVALDA, odzwierciedlajĪcy Jego punkt widzenia na temat sytuacji w Ojczyľnie artysty... Nawet je∂li nie rozumiecie s≥ůw, to odczujecie tÍtniĪce w nim emocje, na bicie růwnieŅ dobrze nam znany, warszawski producent Zbylu. Z wyrazami wspů≥czucia dla Ukrainy!
 • 1.Majdan, walczcie i zwyciÍŅajcie (02:50)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2014, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Zapraszamy wszystkich do ods≥uchu i zasysania na swůj komputer kolejnego singla z nadchodzĪcej, solowej p≥yty wroc≥awskiego reprezentanta MARKI S. Przypominamy, Ņe p≥yta ta to zbiůr epizodůw z Ņycia tytu≥owego bohatera, ktůre u≥oŅone w odpowiedniej kolejno∂ci tworzĪ logicznĪ ca≥o∂ś. Do kaŅdego kawa≥ka z tego projektu powstanie teledysk, p≥yta zostanie wydana w formie DVD. Utwory w ostatecznej formie brzmieniowej dostÍpne bÍdĪ tylko na legalnym no∂niku.
 • 1.PoczĪtek (prod. Puzon) (03:10)
 
Taxita - Jutro (konkurs na remix) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2013, wytwůrnia nieznana, Singiel)
TAXITA wraz z MARK° S prezentuje rozwiĪzanie konkursu na rmx kawa≥ka utworu "Jutro". Pierwsze miejsce naleŅy zdecydowanie do producenta GetaSound i ta wersja muzyczna utworu znajdzie siÍ na dwůch legalnych wydawnictwach - p≥ycie wroc≥awskiego rapera i wokalisty SzymS SzymSiwo oraz na solowym debiucie zielonogůrskiej artystki Taxity. Postanowili∂my wyrůŅniś růwnieŅ trzy inne produkcje, ktůre naszym zdaniem zas≥ugujĪ na uwagÍ, a sĪ nimi remixy producentůw AFUBEATS, ADY oraz BAT. Do kawa≥ka powstanie teledysk promujĪcy oba wyŅej wymienione wydawnictwa. Zapraszamy do ods≥uchu!
 • 1.Jutro (04:27)
 • 2.Jutro (remix Afubeats) (07:54)
 • 3.Jutro (GetaSound blend) (04:08)
 • 4.Jutro (prod. Bat) (04:39)
 • 5.Jutro (ADY remix 2) (03:44)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2013, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Zapraszamy do ods≥uchy kolejnego kawa≥ka, ktůry znajdzie siÍ na sk≥adance Dialekt Ulicy. Tym razem rozbujajĪ Wami Czajnik i Wezyr. JuŅ wkrůtce kolejne projekty do ods≥uchu, przypominamy, iŅ utwory w ostatecznej formie brzmieniowej znajdĪ siÍ tylko i wy≥Īcznie na legalnej limitowanej serii p≥yty. PowstanĪ růwnieŅ co najmniej dwa teledyski promujĪce wydawnictwo. Za realizacjÍ i promocjÍ projektu odpowiada nowo powsta≥a MARKA S.
 • 1.Je∂li nie znasz naszych ksywek
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Witamy wszystkich!!! Z okazji tegorocznych ¶wiĪt BoŅego Narodzenia nowo powsta≥a wytwůrnia S LABEL oddaje w Wasze rÍce singiel zwiastujĪcy nadchodzĪcĪ p≥ytÍ SzymSa o "Wspů≥czesnych przygodach Hugo". Wydawnictwo ujrzy ∂wiat≥o dzienne w 2013 roku, w najbliŅszym czasie ukaŅe siÍ teledysk do kawa≥ka, ktůry zrealizuje grupa filmowa S CREW. More info coming soon!
 • 1.AŅ po dzi∂ dzieŮ (prod. Zbylu, chůrki Grizzlie) (04:29)
 
INKAUST - Definicja rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Witamy wszystkich!!! Zgodnie z tym co pisali∂my w poprzednim newsie dotyczĪcym projektu DIALEKTY ULICY, udostÍpniamy kolejny wybrany przez nas track, ktůry znajdzie siÍ na sk≥adance czyli nades≥any przez INKAUST kawa≥ek "Definicja". Przypominamy, Ņe kawa≥ki w najlepszej jako∂ci dľwiÍkowej czyli po ostatecznym masteringu znajdĪ siÍ wy≥Īcznie na oryginalnym no∂niku, ktůry ujrzy ∂wiat≥o dzienne dok≥adnie wraz z udostÍpnieniem ostatniego wybranego przez nas tracku. Do projektu powstanĪ růwnieŅ przynajmniej dwa klipy promujĪce zjawisko, realizacjĪ zajmie siÍ nowo powsta≥a wroc≥awska grupa filmowa S CREW, wydawcĪ projektu jest S LABEL. Pragniemy růwnieŅ poinformowaś, Ņe konkurs na ok≥adkÍ wygra≥ grafik Duse, ktůrej front jest wiodĪcĪ grafikĪ newsa. WiÍcej informacji juŅ wkrůtce!!!
 • 1.Definicja (03:14)
 
Perspektywa (prod. Robeatson) - Arabica na bitach rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Witamy serdecznie sympatykůw wroc≥awskiej inicjatywy Dialekt Ulicy. Zgodnie z tym co niedawno og≥osili∂my, machina zwiĪzana z powstaniem sk≥adanki zaczyna siÍ rozpÍdzaś. W zwiĪzku z tym og≥aszamy wyniki konkursu na ok≥adkÍ p≥yty Dialekt Ulicy. NajlepszĪ naszym zdaniem propozycjÍ wys≥a≥ nam grafik o pseudonimie artystycznym DuSe i to jego projekt, bÍdĪcy zresztĪ wiodĪcĪ grafikĪ tego newsa urzek≥ nas najbardziej.

Ponadto od tego momentu co miesiĪc bÍdziemy udostÍpniaś do ods≥uchu jednĪ z propozycji kaŅdej kolejnej ekipy majĪcej znaleľś siÍ na sk≥adance, bÍdĪ to wersje przed ostatecznym masteringiem. Wersje kawa≥ůw w najczystszej formie brzmieniowej znajdĪ siÍ tylko i wy≥Īcznie na limitowanej, oryginalnej wersji p≥yty na legalnym no∂niku. PowstanĪ růwnieŅ co najmniej dwa videoklipy promujĪce wydawnictwo. Dzi∂ prezentujemy Wam track pochodzĪcy od ch≥opakůw z Perspektywy zatytu≥owany Arabica na bitach, polecamy produkcje z pe≥nĪ ∂wiadomo∂ciĪ tego, co ch≥opaki pokazali na tym bicie Robeatsona.
 • 1.Arabica na bitach (prod. Robeatson) (04:34)
 
SzymS (ft. Maskot) - HooGo Rodzina rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, wytwůrnia nieznana, Singiel)
20 stycznia 2012 odby≥ siÍ fina≥ dolno∂lĪskiej inicjatywy Podziemny Olymp, twarzĪ projektu i wspů≥organizatorem by≥ wroc≥awski raper SzymS. Podczas eventu wraz z ch≥opakami Paradox Records realizowa≥ on pierwszy klip promujĪcy jego nadchodzĪcy longplay o "Wspů≥czesnych przygodach HooGo". Przypominamy, iŅ p≥yta ta bÍdzie opowie∂ciĪ o Ņyciu wspů≥czesnego bohatera o imieniu HooGo, kaŅdy track bÍdzie kolejnym rozdzia≥em historii, ktůra od poczĪtku do koŮca zostanie zapisana růwnieŅ w formie teledysku. P≥yta bÍdzie w formie DVD. Zapraszamy do oglĪdania fotorelacji z klipu oraz do ∂ciĪgania singla.
 • 1.HooGo Rodzina (04:00)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, wytwůrnia nieznana, Singiel)
Agencja SzymS Promotion po wielu przeciwno∂ciach zakoŮczy≥a selekcjÍ dwup≥ytowego materia≥u "Dialekt Ulicy" / "M≥odzi Gniewni".

Na tym dwup≥ytowym wydawnictwie udzia≥ wezmĪ: Suma Styli, Lasio Companija, Szur, Idywidualizm, Perspektywa, Inkaust. Druga p≥yta zawieraś bÍdzie zwrotki takich osůb jak: Syndycut, Zacharaszo, Maskot, Kristo, Yankes, Monika GawroŮskia, Prostaemce, M≥ody Avuen, Emceem, Rbk, Iente, Promil, Farsa, Czajnik i Wezyr, Rwp, Salut Soundsystem, Mc Robak, Rhs,Mc Digital K, Emen, Kanel Koupak, Siwy Typ, Ner Machina.

Do≥Īczamy růwnieŅ singiel promujĪcy wydawnictwo - Syndycut ft. Zacharaszo, $zym$ "Z≥udzenia", do ktůrego w najbliŅszym czasie ukaŅe siÍ klip krÍcony na ulicach Edynburga.

KorzystajĪc z okazji prosimy wymienione osoby, aby najpůľniej do po≥owy kwietnia na adres ulicy.dialekt@gmail.com podes≥a≥y maksymalnie dwa gotowe utwory w formacie wave, ktůre zostanĪ umieszczone na sk≥adance. WiÍcej informacji juŅ niebawem.
 • 1.Z≥udzenia (ft. Zacharaszo, $zym$) (05:01)
 
$zym$ - Warszawa rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, JARAJ LABEL, Singiel)

Solowy krĪŅek wroc≥awskiego rapera kojarzonego dotychczas ze sk≥adem Fatum Crew pojawi siÍ jeszcze w tym roku. W oczekiwaniu na premierÍ raper opublikowa≥ w≥a∂nie dwa remixy utworu "Warszawa", ktůry pojawi siÍ na p≥ycie "Wspů≥czesne przygody HooGo". Za remixy singla "Warszawa" odpowiedzialni sĪ Puzon i ONEPLAYZ.

 • 1.Warszawa (Puzon RMX) (03:49)
 • 2.Warszawa (ONEPLAYZ RMX) (03:53)
 
$zym$ (Fatum Crew) - Moment Zwrotny (ft. Maskot) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.67 (3)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2012, JARAJ LABEL, Singiel)
Agencja Szyms Promotion i Szymon "SzymS" Dajewski publikuje kolejny materia≥ zapowiedziany na rok 2012. Tym razem jest to singiel "Moment Zwrotny" z zapowiedzianej na 2012 solowej p≥yty Szymsa (Fatum Crew). "Wspů≥czesne przygody HooGo". To refleksyjny numer z go∂cinnym udzia≥em m≥odego wroc≥awskiego wokalisty i rapera Maskota. Za warstwÍ muzycznĪ odpowiedzialny jest reprezentujĪcy Szczecin - Puzon. Kawa≥ek realizowany by≥ w Paradox Studio.
 • 1.Moment Zwrotny ft. Maskot (03:38)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, JARAJ LABEL, Singiel)
"Mamy G≥os" to ogůlnopolski przeglĪd hip-hopowego podziemia, bÍdĪcy inicjatywĪ przedstawicieli wroc≥awskiej sceny - Jaraj Label. Podczas 4 kolejnych etapůw eliminacji, jury w sk≥adzie: Amos, Blasku i Opiat, wy≥oni≥o nastÍpujĪcych finalistůw:

- Centrum Strona (CzÍstochowa)
- BrakujĪcy Element (Warszawa)
- KCP (KÍty)
- Vexx (¶widnica)

Cykl imprez cieszy≥ siÍ duŅym zainteresowaniem i zgromadzi≥ rzesze fanůw Hip-Hopu z roŅnych zakĪtkůw polski, a wiÍc tym bardziej zacieramy rÍce na samĪ my∂l o wielkim finale "Mamy Glos", ktůry odbÍdzie siÍ juŅ w najbliŅszĪ sobotÍ tj. 22.10.2011.

Oprůcz finalistůw ůw konkursu, tego wieczoru zagrajĪ takŅe go∂cie specjalni: One Man Army, Pekin Squad oraz JaraJ Team. Ca≥Ī imprezÍ oraz půľniejsze afterparty poprowadzĪ: DJ DŅino oraz DJ Gunio.

skrecze: Dj Dzino
rymy: Krůlik, Wb.Motyv, Amos
prod: Opiat
master: Amos
mix: Opiat, Amos
nagrane: Studio Pali SiÍ

 • 1.Mamy g≥os (02:27)
 
$zym$ - Warszawa - konkurs na rmx rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, JARAJ LABEL, Konkurs)
W zwiĪzku z nadchodzĪcĪ premierĪ solowej p≥yty wroc≥awskiego rapera $zym$a(ex Fatum Crew) Szyms Promotion og≥asza konkurs na remix jednego z kawa≥kůw majĪcych znaleľś siÍ na projekcie. Najlepszy wed≥ug nas ukaŅe siÍ na niej jako Bonus Track, sprawa o tyle prestiŅowa, iŅ w oryginale produkcjĪ podk≥adu zajĪ≥ siÍ sam LA/White House Records.

Ostateczny termin nadsy≥ania Waszych trackůw mija wraz z ostatnim dniem 2011 roku. PoniŅej moŅna ∂ciĪgnĪś acapellÍ, celowo nie przekazujemy utworu w oryginalnej wersji. Zapraszamy do zabawy wszystkich zainteresowanych producentůw/ muzykůw. ZachÍcamy do wszelkiego rodzaju ciekawych rozwiĪzaŮ muzycznych, ktůre byś moŅe zaspokojĪ naszĪ ciekawo∂ś i przypieczÍtujemy to d≥ugotrwa≥Ī wspů≥pracĪ. Zg≥oszenia prosimy wysy≥aś na fatumcrew@gmail.com

Materia≥y, ktůre nie wejdĪ na p≥ytÍ, a pozytywnie nas zaskoczĪ opublikujemy na kanale YouTube.

Pozdrawiamy wszystkich zainteresowanych!
 • 1.Warszawa (a cappella) (03:28)
 
Fatum Crew - 5 Urodziny rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, wytwůrnia nieznana, Singiel)
SzymS Promotion i Fatum Crew oddajĪ w rÍce fanůw 2 premierowe single.

Pierwszy utwůr to kawa≥ek nowej twarzy w ekipie SzymS Promotion - eMCeeM ft. Basti & Magda Ptaszynska - Polska.

Reprezentanci £odzi ze swoim utworem pojawiĪ siÍ ze swoim utworem, na sk≥adance "Dialekt Ulicy" jako bonus track.

WiÍcej o inicjatywie Dialekt Ulicy na: www.fatumcrew.pl

Natomiast drugi materia≥ to solowy utwůr Szymsa, ktůry pojawi siÍ na solowej p≥ycie artysty, bÍdzie takŅe zamieszczony na drugiej p≥ycie Fatum Crew. Obie p≥yty najprawdopodobniej w tym roku!

Zapraszamy do ods≥uchu: $zym$ feat.Grizzlie - AŅ po dzi∂ dzieŮ

Utwůr zostanie takŅe zobrazowany na 5 urodzinach Fatum Crew. Premiera video w ciĪgu miesiĪca.

2011-05-08 MelanŅ, ul. Ruska 5 / PasaŅ Niepold: 5 urodziny Fatum Crew
 • 1.eMCeeM ft. Basti Magda Ptaszynska - Polska (RadioEdit) (02:58)
 • 2.$zym$ feat.Grizzlie - AŅ po dzi∂ dzieŮ (04:29)
 
FatumCrew - Ponad tym wszystkim (ft. EWR) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.20 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2011, JARAJ LABEL, Singiel)
W oczekiwaniu na p≥ytÍ Fatum Crew "Ponad tym wszystkim" oddajemy w rÍce fanůw singiel o tym samym tytule do ∂ciĪgniÍcia zupe≥nie za darmo. W utworze go∂cinnie pojawili siÍ znani wszystkim Ras Luta, Grizzlee i Cheeba z EastWestRockers, Powsta≥ do niego růwnieŅ růwnieŅ teledysk, ktůrego produkcjĪ zajÍ≥a siÍ grupa filmowa Dirt Video. P≥yta planowo ma ukazaś siÍ w maju 2011 roku.
 • 1.Ponad tym wszystkim (03:05)
 
 rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 9.75 (4)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, JARAJ LABEL, Singiel)
11 lipca 2010 roku mia≥a mieś miejsce premiera trzeciego singla/teledysku promujĪcego legalny debiut zespo≥u - p≥ytÍ Fatum Crew "Do przodu stale". Wynik≥e w ostatniej fazie produkcji problemy techniczne spowodowa≥y, iŅ jeste∂my zmuszeni przenie∂ś premierÍ klipu na nieco odleglejszy termin. Namawiamy gorĪco do darmowego ∂ciĪgania singla, ktůry udostÍpniamy od dzi∂ na portalu Hip-Hop pl. Przypominamy, iŅ za nakrÍcenie wszystkich ujÍś odpowiedzialna jest grupa filmowa FlyingPig, montaŅem zajmie siÍ znana juŅ wszystkim wroc≥awska grupa filmowa Endorfina, ktůra ma na koncie miÍdzy innymi† dwa wcze∂niejsze klipy zespo≥u- do utworu z "W duchu walki" z go∂cinnym udzia≥em Ras Luty/ East West Rockers oraz do kawa≥ka " W kaŅdym zakĪtku ∂wiata", feat. Miodu/Jamal. W imieniu artystůw przepraszamy wszystkich za zmianÍ terminu premiery teledysku powstajĪcego do kawa≥ka Fatum Crew, feat.East West Rockers " Do koŮca naszych dni", prod. Mrozu.
 • 1.Do koŮca naszych dni (04:13)
 
Jaraj Team - Ten Teren rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 8.00 (5)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, JARAJ LABEL, Singiel)
Nowo powsta≥a wroc≥awska ekipa Jaraj Team w sk≥adzie $zym$/FatumCrew, WB i TSH/Motyv Squad, Krůlik i dj Klimat ma zaszczyt przedstawiś ich pierwszy singiel promujĪcy powstajĪcy mixtape Jaraj Team "Ten teren". Za produkcjÍ kawa≥ka odpowiedzialny jest producent Zawisza. Po wakacjach ukaŅe siÍ klip do kawa≥ka, půki co zapraszamy do ∂ciĪgania bujajĪcej nuty ch≥opakůw z Wroc≥awia.
 • 1.Ten Teren (03:45)
 
$zym$ PROMOTION - I urodziny Jaraj Label rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (2)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2010, JARAJ LABEL, Singiel)
Jaraj Label zaprasza serdecznie na swojĪ urodzinowĪ mega imprezÍ, ktůra odbÍdzie siÍ 24 kwietnia (sobota) w Teatrze Versus we Wroc≥awiu (ul. Wrůblewskiego 9, ko≥o Stadionu ¶lÍzy).

Koncertowo publikÍ rozgrzewaś bÍdzie 14 ekip/artystůw zwiĪzanych z wroc≥awskĪ scenĪ Hip-Hop/Reggae, a sĪ nimi: Fatum Crew, Wice Wersa, Krůlik, Jaraj Team, One Man Army, Motyv Sqad, Paxon/Natural Dread Killaz, MiloMailo, Antone, Chriss Miller, Mistik, Inkaust, The Septums Sekta, Kultura Upad≥a, Ner.

PrzedsprzedaŅ biletůw: Hip-Hop.pl

Szczegů≥y: 2010-04-24 Urodziny Jaraj Label
 • 1.Jaraj Label (03:18)
 
Fatum Crew - Fatum Crew w klubie Big Ben w Opolu rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2009, wytwůrnia nieznana, Singiel)
5 czerwca odbÍdzie siÍ kolejny koncert promujĪcy debiutanckĪ p≥ytÍ  Fatum Crew "Do przodu stale".

Tym razem arty∂ci bÍdĪ robiś koncertowe show dla sympatyków muzyki hip-hopowej w Opolu. Miejscem, w którym odbÍdzie siÍ ten muzyczny spektakl, jest klub Big Ben. Ceny biletów-10z≥ dziewczyny, 15z≥ ziomki. Imprez rozpocznie siÍ o godzinie 21ej. BÍdĪ konkursy, do wygrania p≥yty cd i t-shirty Fatum Crew.

W imieniu zespo≥u zapraszamy wszystkich serdecznie!

Szczegó≥y: 2009-06-05 klub Big Ben: Fatum Crew "Do przodu stale" - Opole
 • Bonus:Fatum Crew w Opolu (00:31)
 
$zym$/Fatum Crew - Do przodu stale rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 6.80 (15)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
Jak kupiæ mp3?
(2009, wytwůrnia nieznana, Album)
Fatum Crew tworzĪ dwaj wroc≥awscy raperzy, dzia≥ajĪcy na podziemnej scenie od 1998 roku - $zym$ i Blasku. $zym$ nagrywa≥ wcze∂niej w Nubes Skladzie [ma za sobĪ krůtki okres dzia≥alno∂ci solowej], Blasku w Wieczorze Wroc≥awia, obaj maja na koncie wydane dema i nielegale, uczestniczyli růwnieŅ w wielu lokalnych imprezach hip-hopowych oraz poza granicami swojego rodzinnego miasta.

Pod koniec 2005 roku powsta≥a idea nagrania wspůlnego projektu. Od stycznia 2006 ruszy≥y prace nad pierwszym oficjalnym albumem Fatum Crew - "Do przodu stale", ktůry ostatecznie ukaza≥ siÍ 16maja 2009 roku.Album jest zbiorem najlepszych produkcji zespo≥u nagranych na przestrzeni lat 2006/2009.

1/3 produkcji na p≥ycie naleŅny do L.A. z WhiteHouse Records [Kodex I,II,III]. Raperzy wspů≥pracujĪ růwnieŅ z producentami takimi jak: Magiera z WhiteHouse Records / [Kodex I,II,III], Piooro [jego bity znajdujĪ siÍ na wielu projektach w Polsce], BezTwarzy [ZloteTwarze], Ufo [Majestat], pMx [odpowiedzialny růwnieŅ za realizacje].
 • Promomix:Do przodu stale (06:04)
 • 01.INTRO-prod.LA/WHITE HOUSE RECORDS (01:00)
 • 02.DRUGA STRONA - prod. LA/WHITE HOUSE RECORDS,ft. RAZIEL (Fran (07:28)
 • 03.MAM PLAN-prod.LA/WHITE HOUSE RECORDS
 • 04.W£A¶NIE TU-prod.UFO/MAJESTAT (05:14)
 • 05.DOBRY CZAS-prod.PMX,skrecze GRUBA TECHNIKA (04:00)
 • 06.DO KONCA NAZYCH DNI (04:13)
 • 07.BRYGADA-prod.LA/WHITE HOUSE RECORDS (03:53)
 • 08.SKIT1-prod.PIOORO (00:50)
 • 09.DO PRZODU STALE-prod.PIOORO, ft.ONE MAN ARMY (03:37)
 • 10.W TO W£A¶NIE WIERZ -prod.BEZ TWARZY (07:53)
 • 11.W KAĮDYM ZAK°TKU ¶WIATA-prod.MAGIERA/WHITE HOUSE RECORDS, (03:34)
 • 12.BLIZNY-prod.LA/WHITE HOUSE RECORDS (03:35)
 • 13.TAMTE DNI-prod.PMX, gitara MARLON KOZAKY (03:01)
 • 14.W DUCHU WALKI-prod.LA,ft. RAS LUTA/EAST WEST ROSKERS (04:11)
 • 15.SKIT2-prod.SEBA/TB WROC£AW (01:03)
 • 16.MI DZY PRAWD° A K£AMSTWEM (04:27)
 • 17.ULOTKI-prod.PIOORO (03:08)
 • 18.BEZ KOMPROMIS”W-prod.LA/WHITE HOUSE RECORDS (03:47)
 • 19.BASTA-prod.PIOORO,feat.KR”LIK (04:17)
 • 20.TUĮ PRZED SNEM-prod.PMX (03:55)
 • 21.OUTRO-prod.PMX (02:27)
 
Fatum Crew - W duchu walki (ft. Ras Luta) rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
¶rednia ocena: 10.00 (1)
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(2008, wytwůrnia nieznana, Singiel)
JesieŮ 2008 roku to czas, w którym na polskiej "komercyjnej"
scenie hip-hopowej zadebiutuje wroc≥awski zespó≥ Fatum Crew.
Zapraszamy do ∂ciĪgania singlowego kawa≥ka Fatum Crew "W duchu walki" z go∂cinnym udzia≥em Ras Luta z East West Rockers.

1/3 produkcji na p≥ycie naleŅy do L.A. z White House Records
(Kodex 1,2,3). Raperzy wspó≥pracujĪ równieŅ z producentami takimi jak: Magiera (White House Records / Kodex 1,2,3), Piooro (jego bity znajdujĪ siÍ na wielu projektach w Polsce), Ufo (Majestat), PMX, Bez Twarzy. Go∂cinnie udzielajĪ sie na niej Miodu (Jamal), Ras Luta (East West Rockers), One Man Army (nagra≥ pierwsza p≥ytÍ w szeregach Kasta Squad), Raziel (znana postaś francuskiego podziemia) oraz Królik (L.Z.R.I.M.) i Buli (by≥y Majestat). Ca≥o∂ś materia≥u realizowana by≥a we wroc≥awskim studio nagraŮ "Laboratorium" oraz "Tower studio".

W najbliŅszym czasie ukaŅe siÍ trzytrackowy singiel promocyjny z moŅliwo∂ciĪ darmowego ∂ciĪgniÍcia go na swój komputer a takŅe promomix p≥yty, zapraszamy takŅe do oglĪdania videoklipu do singlowego kawa≥ka
 • 1.W duchu walki (ft. Ras Luta) (04:11)
 
$zym$/Fatum Crew - Moje utwory rap muzyka mp3 hip-hop.pl
dodaj do moich ulubionych albumów
Ten album nie zosta³ jeszcze oceniony
Zaloguj siê aby oceniæ album.
Chcesz pobraæ mp3? Zobacz:
(wytwůrnia nieznana)
 • 1.Fatum Blizny